Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

01 jul

Resultat av provgrävningarna i mitten på juni

I mitten på juni skördade man två rader x 6 meter för hand på sex platser på samtliga 5T-gårdar i Sverige och Danmark. Generellt ser det mycket bra ut med högre skördar av både blast och rot jämfört med 2013.

Nedan presenteras några intressanta resultat:

Tabell skörderesultat juni1

Tabellen visar den genomsnittliga rotskörden och blastskörden, ton/ha för respektive gård. Nästa kolumn, Rotvikt (g), är den genomsnittliga rotvikten räknat i gram per beta. I varje försöksruta vägdes dessutom de sex minsta och de sex största betorna. Eftersom vi skördade på sex olika platser på varje gård är det totalt 36 ”min” betor och 36 ”max” betor som vägts. Min rotvikt % och Max rotvikt % är de genomsnittliga min- och maxvikterna omräknat till procent av den genomsnittliga rotvikten för samtliga betor.

En (dansk) gård hade i mitten på juni över 10 ton i rotskörd, i Sverige är det Lovisero med sina 9,3 ton/ha som ligger bäst till i dagsläget. På Valterslund är betorna tillbakasatta av jordboende svampar (troligen Aphanomyces). Resultaten visar att mest blast inte behöver betyda störst rot, inte ens i juni. Exempelvis är blastskörden 8 % lägre på Gretelund jämfört med Tofta medan rotskörden är 8 % högre på Gretelund jämfört med Tofta, båda gårdarna odlar SY Muse.

Min- och maxvärderna i procent visar spannet mellan största och minsta beta. Båda siffrorna ska egentligen vara så nära 100 % som möjligt eftersom vi eftersträvar ett fält med så jämnstora betor som möjligt. Gretelund är den gård av de 10 med ”störst små betor”. En slutsats är att det finns mer att hämta! För alla 10 gårdarna väger de sex minsta betorna mindre än hälften (44%) av medelbetan och de sex största betorna 58% mer än medelbetan.

OBS. I ett tidigare inlägg skrev vi att rotskörden för Tofta var 9,2 ton/ha (vilket inte stämmer med ovanstående värde). Siffran 9,2 ton/ha var skörden på 1 av de 6 platserna på fältet, medan 8,3 ton/ha är den genomsnittliga skörden för alla 6 platserna.