Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

03 dec

Sockerskörd över 20 ton i november

Äntligen kan vi presentera årets skörderesultat från 5T-gårdarna. I det här inlägget redovisas den så kallade uppnåbara skörden som besvarar frågan: Vad är den högsta uppnåbara skörden på fältet om allting är så bra som möjligt? Det blev tillväxt till över 20 ton socker per hektar på fyra av våra tio 5T-gårdar redan 2014!

AY skörd november_2014

Det ska sägas att 5T inte är en skördetävling mellan olika gårdar utan fokus i projektet ligger på den enskilda gården och hur väl gårdens odlingsförutsättningar utnyttjas – det gäller att stänga gapet mellan vad som är möjlig skörd och faktisk skörd i full praktisk skala!

Tabell skörd november 2014

Det är inga dåliga sockerskördar, toppskörden är otroliga 22,8 ton socker per hektar! Rotskördarna är imponerande och ligger på mellan 94 och 128 ton betor per hektar medan sockerhalterna är normala eller något under det normala. Mindre nederbördsmängder i Danmark tros vara orsaken till de generellt sett lägre rotskördarna bland de danska gårdarna. Den något lägre men ändock höga skörden på Valterslund beror på uppkomstbesvär och Aphanomycesangrepp.

Skördarna som redovisas här är genomsnittet av sex parceller på respektive gård med fullt plantantal som skördats för hand i mitten på november. Dessa rutor har skötts minutiöst för att eliminera skördebegränsande faktorer som ogräs, skadegörare och växtnäringsbrist.

Odlarskörden som ger svar på vad skörden är i full praktisk skala kommer att läggas upp på webbsidan efter den 18 december då 5T-odlarna, NBR och Nordic Sugar ska träffas för att gå igenom resultaten.

Mer resultat och diskussion kommer i nästa nummer av Betodlaren (i din brevlåda innan jul) och i senare inlägg på den här sidan. Bland annat finns det intressanta resultat kring blastskörd i relation till rotskörd där målet naturligtvis är att så mycket av solenergin som möjligt ska lagras in i roten.