Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

31 okt

Resultat sortförsök, del 1

Dom svenska 5T-gårdarna har i år haft sortförsök där tre sorter testas – två marknadssorter: Cartoon och Pascalina KWS, samt en kandidat för 2016: Orlena KWS. Enligt sortförsöken ligger Pascalina KWS 4 % högre i skörd jämfört med Cartoon samtidigt som Cartoon har bättre motståndskraft mot Aphanomyces.

Sorten Orlena KWS kan eventuellt bli godkänd inför 2016. Efter två års provning ligger sorten 5% över Cartoon i sockerskörd. Den har också visat god tolerans mot Aphanomyces. Orlena ligger med som jämförelse med Cartoon på fyra av gårdarna.

Lovisero 20151006_4
Fina upptagningsförhållanden på Lovisero den 5 oktober.

På Lovisero skördades försöket den 5 oktober under torra förhållanden, preliminära resultatet presenteras nedan:

Sortförsök 20151029Observera att Orlena och Pascalina provats med Cartoon i två separata försök. Vid sådden med 12-radig maskin placerades ena sorten i såhus 1-6 och den andra i såhus 7-12. Man kan alltså jämföra Orlena, alternativt Pascalina, med Cartoon men inte Pascalina med Orlena.

Göran var inte helt nöjd med såbruk och uppkomst i våras. Sådden skedde den 26 mars under vettiga betingelser men det kom rejält med regn två dagar senare. Det gav en uppkomst på runt 80 000 plantor/ha med över 12% sent uppkomna plantor, så kallade pellar. Således en del luckor och lite väl stor spridning i uppkomsttid och plantstorlek.

Det fanns synliga angrepp av rotbrandssvampar i 4-6 bladstadiet där Pascalina upplevdes som mest angripen. Någon direkt plantdöd noterades inte. Antalet stocklöpare låg på en rimlig nivå men var högst i Orlena. Som synes uteblev den befarade missväxten. Skördenivån ligger på 80-85 ton betor/ha med 17,9-18,5 % socker. Sockerskörden toppar över 15 ton/ha.

Pascalina gav 1 % lägre sockerskörd än Cartoon. Det lägre plantantalet och större angrepp av Aphanomyces kan förklara det förhållandet. Orlena har i försöken visat på en hög skördepotential och motsvarade förväntningarna med en sockerskörd på 5% över Cartoon.

Lovisero 20151006_5
Lovisero, 5 oktober.