Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

04 jul

Juniskördar på 5T-gårdarna 2016

Nu är skörderesultaten från juniskördarna på 5T-gårdarna klara. I genomsnitt är rotskörden mer än dubbelt så hög som 2015 på de svenska gårdarna.

Vädret i april, maj och juni
Det har varit torrt utan några större nederbördsmängder i maj och juni på alla danska och svenska gårdar. Dom två tyska gårdarna har i jämförelse fått mer regn sista månaden. Det saknas väderdata för gård nr 9 då det kan antas att dessa data inte är korrekta.

Efter skördarna som skedde mellan den 22-26 juni har alla gårdar i Sverige och Danmark fått efterlängtat regn. Allra mest fick Hviderup med 58 mm i midsommarhelgen. Som tabellen visar varierar dock nederbörden stort mellan de 11 platserna. I Sverige fick Gretelund, söder om Kristianstad mest regn fram till skörden. I Danmark är det Sydsjälland och Mön som ligger i topp vad gäller nederbörd.

Nederbörd. Medeltemp 20160704

Skörderesultat
På varje gård har sex parceller handskördats, både blast- och rotskördar mäts. Siffrorna nedan är ett genomsnitt av de sex parcellerna på respektive plats. Med ett par undantag (Tofta och Pugerupgaard) är variationen i blastskörd (t/ha) mycket stor mellan de sex upprepningarna inom platsen. Henrik Hansen på Pugerupgaard har det jämnaste fältet på hög skördenivå. Fältet på Tofta är mycket jämt och växer bra trots lite vatten och sen sådd (12 april). Det är även en stor variation mellan olika gårdar, speciellt i Danmark. För att skillnaden mellan två platser ska vara statistiskt säkerställd krävs en skillnad på minst 1,5 ton/ha i rotskörd.

Variationen i skördenivå mellan gårdarna och inom fälten kan sägas spegla den generella bilden vi har av årets betfält i Sverige – det finns många ojämna och flammiga fält. En förklaring är att växtnäring varit en begränsande faktor. Betorna har inte kunnat plocka upp växtnäring av olika anledningar där torrperioden i maj och juni spelat stor roll. Det bekräftas också av de mycket stora radmyllningseffekter som ses i år.

Rotskörd juni 2016

De tyska gårdarna (nr 12 och 13) ligger i topp vad gäller rotskörd. I övrigt är det gård nr 11 och 8 som sticker ut (ifjol var det Jens Erik på Lolleseje, gård nr 8 som tog högst novemberskörd med 21,2 ton socker/ha i de handskördade parcellerna). I Sverige ligger Magnus Bengtsson på Valterslund i topp. Skillnaden mellan Sverige och Danmark är inte statistiskt säkerställd men som medel är både blast- och rotskörd högre på andra sidan sundet.

Jämförelse med tidigare år
Tabellen och stapeldiagrammet nedan visar blast- och rotskördar i mitten på juni för 2014, 2015 och 2016. För Pugerupgaard finns endast värden för de två sista åren eftersom gården inte varit med i 5T-projektet från början.

Tabell 2014-2016

Generellt ser vi att skördarna är högre i år jämfört med 2015 i både Sverige och Danmark. Jämför vi med 2014 så kan vi inte matcha skörden. Ett undantag är Valterslund som har högre skörd i år jämfört med bägge tidigare år.

Rotskörd 2014-2016

Notera att skördarna avser olika fält för respektive år varför det inte bara är årsvariationen som skiljer mellan åren.