Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

20 jul

Summering av växtnäringsstation från sommarmötet på Gretelund

På växtnäringsstationen kunde man se effekterna av försöket ”Allt eller Enkelt” som var en repris från förra årets visning på Lovisero. Återigen var det mycket stora skillnader mellan ledet som fått allt, och det som fått en enklare behandling. ”Allt” ledet hade radmyllats med Probeta till 100 kg N per ha samt fått fyra ogräsbekämpningar och enkelt ledet hade bara fått ren kväve bredspridd till 120 kg N/ha och en något billigare ogräsbekämpning. De tydliga skillnader som syns kan i huvudsak härledas till radmyllningen av Probeta.

Allt eller enkeltFigur 1. Flygfoto över ”försöket Allt eller Enkelt” på Gretelund 2016. Fotot är taget på visningsdagen av fotograf Niklas Lundström.

 

Tabell Allt eller enkeltTabell 1. Gödning och utförda behandlingar i Enkelt respektive Allt.

På stationens andra del visades effekter av kväve, kalium, fosfor, mikronäring och radmyllning (se tabell 2). Kvävestegen som låg från noll till 105 kg N/ha kunde skönjas men inte mycket mer. Effekterna från fosfor var däremot tydlig. Här hade 10 kg flytande fosfor tillförts till såfåran i samband med sådd. Effekterna var något förvånande då fosforstatusen på platsen är god (IV B). Troligen har årets torka resulterat i många fält med fosforbrist i år. Att lägga extra kalium tillförde inget. Den mest dramatiska effekten kunde ses i ledet som radmyllats med Probeta. Även i jämförelse med bredspridd Probeta till samma nivån var effekterna mycket tydliga. Torrår som detta tycks radmyllning med Probeta göra underverk för tillväxten.

Växtnäringsdemo
Figur 2. Flygfoto över gödslingsdemonstrationen på Gretelund 2016. Fotot är taget på visningsdagen av fotograf Niklas Lundström.

 

Tabell växtnäringsdemo
Tabell 2. Behandlingar och tillförd mängd växtnäring i respektive led.