Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

06 sep

Resultat av provgrävningarna i augusti

Som vi tidigare skrivit var Robert Olsson på NBR runt på alla 5T gårdar i mitten på augusti (vecka 33) för att göra en provgrävning. I varje fält skördades 3 stycken 3 meters sträckor. Betorna vägdes och räknades om till ton betor per hektar. Diagrammet nedan visar resultatet av provgrävningen – rotskörden i mitten på augusti:

20160906 Rotskörd

Rotskörden varierar mellan 57 och 78 ton/ha. Genomsnittet för Danmark (66 ton/ha) och Sverige (67 ton/ha) ligger väldigt nära varandra. Vid skördetillfället plågades betorna av torka på alla platser utom Gretelund där dom vattnats. Det var torrast på sydöstligaste Lolland.

Mängden blast varierade stort mellan platserna och är kopplat till tillgången på vatten. Betornas blasthöjd varierade mellan 34 cm och 60 cm. Gretelund var den gård med störst mängd blast, i genomsnitt var blasthöjden 46 cm på dom 11 gårdarna.

En annan kommentar är att ogräsbekämpningen inte är tillfredställande på alla platser och att det kommer kosta socker på de platser med mest ogräs. På platserna Gedesby och Kettinge har det varit torrt under hela våren vilket gjort att effekten av ogräsbekämpningarna inte är tillräckligt bra.

Vi har planer på att göra en skördeuppskattning i ton betor/ha per den 15 november för varje gård. Mer om det i nästa nummer av Betodlaren.