Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

10 nov

Jordbearbetning och etablering

Sist ut i rapporterna från höstmötet är stationen som Robert Olsson, NBR och Anders Rydén, Nordic Sugar ansvarade för.

Ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan Stip tillage och plöjt led

Henrik har praktiserat plöjningsfri odling på de lättare jordarna de senaste 12-13 åren för att undvika vinderosion. Årets betfält, som har lite tyngre jord, är till största delen höstplöjt men på en bit gjordes bearbetningen med strip-till teknik. Vid sådd av det plöjda ledet upplevde Henrik att det inte blev tillräckligt bra såbädd i strip-till ledet så sådden flyttades fram fyra dagar (sådatum 28 mars) jämfört med i den plöjda delen (sådatum 24 mars). Uppkomsten blev utmärkt i båda leden med 89 respektive 92 000 plantor/ha.

Betorna i strip-till delen har sett mycket bra ut under hela växtsäsongen och i första halvan av juni växte strip-till ledet bättre med högre NDVI-värde den 7 juni (0,40 mot 0,35 i plöjt led). I augusti trodde både Henrik och vi att skörden skulle bli störst i strip-till ledet.

Försöket skördades med parcellupptagare den 10 oktober i regnigt väder. Upptagningen gick bra trots att det föll 20 mm natten före och under dagen före upptagning. Skörden låg kring 100 ton rena betor/ha med en sockerhalt på 17,4-17,5%. Det innebär en sockerskörd på 17,43 ton socker/ha för strip-till ledet och 17,03 ton för det plöjda, det vill säga +400 kg eller 2 % högre sockerskörd. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd.

Ingen ökad sockerskörd med 30 cm radavstånd

Båda leden hade mycket bra uppkomst: 101 000 plantor/ha i 48 cm radavstånd jämfört med 112 000 plantor/ha i 30 cm. NDVI-mätningar (ett mått på graden av marktäckning) visar att 30 cm alternativet hade högre värde och gav snabbare marktäckning fram till midsommar. Skillnaden var som störst på NDVI-nivån 0,3-0,4 i slutet av maj/början av juni.

gretelund-2016-10-19-2
Robert Olsson och Anders Rydén illusterar 30 cm radavstånd i diamantsådd jämfört med 48 cm konventionellt radavstånd.