Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

16 mar

Hviderup och närliggande gårdar

Här kommer nästa inlägg i serien om 5T-gårdarna och närliggande gårdar. Vi har valt 10 odlare som rimligtvis borde ha liknande odlingsförutsättningar som Jeppe på Hviderup med tanke på jordart och väder. De 10 gårdarna ligger inom en radie av 4 kilometer från Hviderup.

Hviderup tog i genomsnitt 14,5 ton socker/ha 2016 (snitt för hela Jeppes betodling hämtat från Mina sidor). Dom 10 grannarna tog i snitt 10,8 ton socker/ha samma år och skördarna varierar mellan 6,7 och 14,0 ton. Det skiljer alltså upp till 7,8 ton socker mellan 11 gårdar (Hviderup inkluderad) som ligger inom några kilometers avstånd från varandra. Om vi exkluderar gården med lägst skörd är skillnaden istället 6,1 ton mellan 10 gårdar där Hviderup ligger högst. Skiftande jordartförhållanden förklarar delvis den stora skördeskillnaden.  Dränering och upptorkningsförmåga på våren är troligen andra faktorer.

Om vi jämför Jeppes genomsnittliga sockerskörd för hela gården med de tre sprutdragen på hans 5T-fält som togs upp i början på november (FY-skörd) skiljer det 3,2 ton socker/ha eller 22 % till fördel för FY-skörden. Om vi jämför med Valterslund och Gretelund var motsvarande diff 900 kg respektive 1,8 ton socker. Den stora skillnaden på Hviderup förklaras av att en tredjedel av betarealen togs upp tidigt vilket gjorde att man gick miste om hösttillväxten. Av totalt 112 ha betor 2016 togs 37 ha upp i september.

20170315 HVI
Staplarna illusterar den genomsnittliga sockerskörden 2016 på 10 granngårdar till Hviderup, snittskörden för hela Jeppes betodling 2016 och FY-skörden den 3:e november.  

I snitt tog Hviderup 34% högre skördar än sina grannar 2016. En viktig sak att poängtera är att trakterna kring Örtofta drabbades hårt av frosten i början på november 2016. Jeppe hade alla lagringsbetor uppe innan frosten men det är flera av de 10 granngårdarna som inte hade det, vilket innebar kvalitetsanmärkningar och lägre renhet, i viss mån också bortsorterat material.

Jordarna kring Hviderup tillhör de styvare och är inte alltid de mest lättbrukade, det krävs en hel del fingertoppskänsla för att få till en god såbädd på våren. Förutsättningarna för att kunna skapa en bra såbädd grundläggs redan på hösten med en bra höstplöjning eller kultivatorkörning under bra betingelser. På våren är en jämn upptorkning där dräneringen är välfungerande viktig för att komma ut tidigt med första harvningen. Alla dessa parametrar är sådana som Jeppe tar på största allvar och det ger resultat i form av tidig sådd med en mycket bra plantetablering. Vi brukar säga att 80 % av skörden skapas redan på våren med en bra etablering!

Om vi utgår från Hviderups förutsättningar på 5T-fältet 2016 såg det ur så här:

 • 23 % lera, P-klass III, K-klass III och mullhalt 3,8 %
 • Jeppe kalkade inför 2016-års betfält och pH-värdet var 7,9
 • En varierad växtföljd
 • Kycklinggödsel i växtföljden men inte till betorna
 • Myllar fullgödselmedel med Rapid
 • Tidig sådd den 27 mars. Bra etablering med högt plantantal.
 • Totaldos ogräspreparat: 4,0 l Goltix, 1,8 l Betanal Power, 0,15 l Ethosat, 0,1 l Centium, 0,7 l Fiesta, 30 g Safari
 • Bladgödsling med Mangan och Bor
 • En radrensning
 • 2 bladsvampsbehandlingar x 0,6 l Comet Pro
 • Lagring med TopTex och plast vid behov

 

En viktig sak som Jeppe, och övriga 5T-odlare, gör är att gå i fälten ofta – Jeppe har berättat att han är ute i betfälten i princip dagligen från sådd fram till radtäckning. Det är genom att vara ute i fälten som man ser vilka åtgärder som behöver sättas in och när man ska göra dom. När det gäller till exempel ogräsbekämpningen är tajming A och O i synnerhet nu när vi går mot lägre doser av Goltix. ”Katastrofblandningar” på grund av att man är för sent på ogräsen är ingen lösning för framtiden, men framförallt sätter man tillbaka betorna betydligt med lägre skörd som följd.