Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

24 mar

Lovisero och närliggande gårdar

Vi fortsätter söderut till Lovisero och 10 närliggande gårdar som ligger inom en radie av 1,5 km från Lovisero. Betor är en viktig gröda på Söderslätt och runt Södra Åby/Klagstorp finns många betodlare – här är avståndet mellan de 11 gårdarna som minst jämfört med de andra 5T-gårdarna och dess grannar. Generellt är det mycket jämna jordar i området och här om någonstans borde det gå att göra en rättvis jämförelse mellan gårdarna.

Göran på Lovisero tog i genomsnitt 15,8 ton socker/ha 2016 (snitt för hela Görans betodling hämtat från Mina sidor). Dom 10 grannarna tog i snitt 13,4 ton socker/ha samma år och skördarna varierar mellan 9,8 och 16,9 ton. Det skiljer alltså upp till 7,1 ton socker mellan 11 gårdar (Lovisero inkluderad) som ligger inom några kilometers avstånd från varandra. Det finns granngårdar som ligger på samma eller på högre skördenivå än Göran. För 2016 hade två granngårdar högre snittskörd än Lovisero.

Om vi jämför Görans genomsnittliga sockerskörd för hela gården med de tre sprutdragen på hans 5T-fält som togs upp den 8:e november (FY-skörd) skiljer det 2,3 ton socker/ha eller 14 % till fördel för FY-skörden. Nedan följer några funderar på vad skillnaden kan bero på:

 • 5T-ytan såddes ca en vecka tidigare än resten av odlingen. Sensommaren blev torr och tidig sådd var speciellt under denna period säkert en fördel.
 • Vissa delar av fältet växte sämre än 5T-ytan. Ett försök med radmyllnig på ett annat fält visade att det fanns mer att hämta på att förbättra växtnäringstillgängligheten. Mycket talar för att växtnäring vad det som fattades i de sämre partierna.
 • Ogräsen var inte helt enkla att bli av med. Hos Göran gällde det speciellt raps. Även om dessa togs bort för hand så hann de nog göra viss skada innan dess.

 

20170317 LOV
Staplarna illustrerar den genomsnittliga sockerskörden 2016 på 10 granngårdar till Lovisero, snittskörden för hela Görans betodling 2016 och FY-skörden den 8:e november.  

I snitt tog Lovisero 18 % högre skördar än sina grannar 2016.
En orsak till att skördeskillnaderna är trots allt olika förutsättningar. Även om gårdarna ligger på samma berggrund varierar markens bördighet och växtnäringsstatus på grund av historisk växtnäringstillförsel samt mull- och strukturuppbyggnad. När man slutade med stallgödsel är en sådan faktor. De flesta gårdarna i trakten har naturligt bra pH och kalciumtal. Många på Söderslätt har historiskt kört billiga kväveprodukter som verkat surgörande och sänkt pH. Efter att Jordberga lades ned finns det dom som borde ha underhållskalkat bättre. Troligen finns det gårdar bland de 11 som behöver kalka.

Flera av gårdarna har historiskt haft egna betsättare och upptagare vilket gjort att man kunnat så och skörda vid optimal tidpunkt utan packa marken. Detta är en mycket viktig faktor för höga och jämna skördar mellan år.

Om vi utgår från Loviseros förutsättningar på 5T-fältet 2016 såg det ur så här:

 • 16 % lera, P-klass IVA, K-klass III och mullhalt 2,8 %
 • pH-värdet var 6,7
 • En varierad växtföljd
 • Bredsprider Probeta NPK
 • Tidig sådd den 26 mars, bra uppkomst
 • Totaldos ogräspreparat: 4,3 l Goltix, 1,8 l Betanal Power, 0,2 l Ethosat, 30 g Safari
 • En radrensning
 • 2 bladsvampsbehandlingar x 0,6 l Comet Pro
 • Lagring med TopTex

 

Precis som övriga 5T-odlare är Göran en mycket engagerad betodlare – Göran känner både sin jord och sina växande plantor (det gäller inte bara betor). Han besöker sina betfält flera gånger varje vecka under perioden sådd till midsommar. Det skapar goda förutsättningar att verkligen göra rätt sak vid rätt tillfälle. Göran söker gärna kunskap och intryck utifrån av både grannar, rådgivare och firmafolk men det är det egna fältets förutsättningar och egna huvudets kunskap och överväganden som avgör praktisk handling.