Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

21 apr

Första 5T+ frågekortet, del 1

De 41 odlarna (5 st 5T och 36 st 5T+) i 5T+ har fått i uppgift att följa ett betfält under hela betåret. Löpande under året får de ett antal frågekort där de ombeds bedöma olika faktorer viktiga för hög skörd.

Det första frågekortet behandlade 2017-års betfälts förutsättningar på åtta områden: 1) vattenbrist, 2) vattenöverskott, 3) växtföljd, 4) växtnäring i marken, 5) växtnäring – tillförsel, 6) växtskydd, 7) värn mot ogräs och 8) växtkraft. På varje fråga fick odlarna gradera sitt fält och förutsättningar på en 9-gradig skala där 9 stod för optimala förutsättningar.

I det här inlägget börjar vi med dom två första frågorna om vattenbrist och vattenöverskott och vad odlarna svarat. Generellt kan man säga att var man ligger i de åtta förutsättningsområdena är till största delen ett resultat av långsiktig odlarmöda. Naturligtvis är vissa förutsättningsområden svårare att påverka än andra.

Vattenbrist – Fältets förmåga att stå emot torka. Kommentar: Vid svag eller stark alv sänk eller höj ett steg.

1) Ler under 6% och mull under 2%
2) Bättre än 1 men sämre än 3
3) Ler under 12% mull under 2%
4) Bättre än 3 men sämre än 5
5) Ler 12-18% eller lättare jord med viss bevattningskapacitet
6) Bättre än 5 men sämre än 7
7) Ler 18-24% eller lättare jord med bra bevattningskapacitet
8) Bättre än 7 men sämre än 9
9) Ler över 24% eller lättare jord med fullgod bevattningskapacitet

I genomsnitt har odlarna uppskattat fältets förmåga att stå emot torka som 5,9 på en skala 1 till 9. 5T-odlarna har i genomsnitt svarat 7,0 medan 5T+ odlarna i genomsnitt svarat 5,7. Diagrammet nedan visar svarsfördelningen på fråga 1. Som framgår av diagrammet har odlarna som bäst uppskattat fältets förmåga att stå emot torka som 9 och som sämst 3. Ca 38 % av odlarna har svarat 7 eller bättre, 45 % har svarat 5-6 och ca 17 % har graderat fältet som 5 eller sämre avseende vattenbrist.

Fråga 1 frågekort 1.xlsmSvaren på frågan om vattenbrist sticker ut och visar att fältets förmåga att stå emot torka är en svaghet hos många. Det är heller ingen överraskning att just vattenbrist antagligen är den faktor som begränsar skördarna allra mest. Vattenbrist är också svårast av alla faktorer att påverka för den enskilda lantbrukaren då den till stor del handlar om markens egenskaper. Det är dock inte omöjligt – det går att investera i bevattningskapacitet och/eller arbeta för att öka markens bördighet och därmed vattenhållande förmåga.

Vattenöverskott – Fältets förmåga att stå emot vattenöverskott – kopplat till dränering och jordens genomsläpplighet.

1) Ingen eller dåligt fungerande dränering. Fältet har varje år problem med sen och ojämn upptorkning – sådden fördröjs
2) Bättre än 1 men sämre än 3
3) Rätt tydligt förbättringsbehov – våta fläckar varje år – sådden fördröjs
4) Bättre än 3 men sämre än 5
5) Behovsdikat – kunde varit bättre – fältet torkar upp lite ojämnt – kan oftast så tidigt
6) Bättre än 5 men sämre än 7
7) Behovsdikat – jämn upptorkning – möjliggör tidig sådd
8) Bättre än 7 men sämre än 9
9) Täckdikat – jämn upptorkning – möjliggör tidig sådd

I snitt har odlarna uppskattat fältets förmåga att stå emot vattenöverskott som 7,2 på en skala 1 till 9. 5T-odlarna har i genomsnitt svarat 8,2 medan 5T+ odlarna i genomsnitt svarat 7,1. Diagrammet nedan visar svarsfördelningen på fråga 2. Som framgår av stapeldiagrammet har odlarna som bäst uppskattat fältets förmåga att stå emot vattenöverskott som 9 och som sämst 3. 75 % av odlarna har svarat 7 eller bättre, 20 % har svarat 5-6 och 5 % har graderat fältet som 5 eller sämre avseende vattenöverskott.

Fråga 2 frågekort 1

Vattenöverskott är generellt inget som odlarna bedömer som ett bekymmer eller något som påverkar förutsättningarna negativt. Två tredjedelar av odlarna menar att deras betfält är behovsdikat eller täckdikat med jämn upptorkning vilket möjliggör tidig sådd. Här finns dock några som med en bättre dränering kan öka potentialen på sitt fält!

Fortsättning följer med redovisning av resterande förutsättningsområden.