Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

10 maj

Första 5T+ frågekortet, del 2

Vi fortsätter med det första frågekortet till 5T+ odlarna och går i det här inlägget igenom frågorna om växtföljd (3), växtnäring i marken (4) och tillförsel av växtnäring (5). På varje fråga fick odlarna gradera sitt fält och förutsättningar på en 9-gradig skala där 9 stod för optimala förutsättningar.

En del av de förutsättningsområden vi har frågat lantbrukarna om är svårare att påverka än andra. Men i fråga 3-5 som vi presenterar här är det till stor del den långsiktiga odlarmödan tillsammans med historien och viljan att ta till sig ny teknik som är avgörande för vad man hamnar i resultatlistan.

Växtföljd – Fältets grödor de senaste 20 åren och täthet för betgrödan.

1) Historiskt spannmål med betor vart tredje år
2) Bättre än 1 men sämre än 3
3) Spannmål – betor växtföljd med betor vart fjärde år
4) Bättre än 3 men sämre än 5
5) Typisk raps, betor, spannmål med betor högst vart fjärde år och raps högst vart fjärde år
6) Bättre än 5 men sämre än 7
7) Typisk raps, betor, spannmål med betor högst vart femte år och raps högst vart femte år
8) Bättre än 7 men sämre än 9
9) Varierad – spannmål plus annat (t.ex. ärter, raps, vall, gräsfrö, grönsaker) plus betor vart 5 år eller mer sällan

 

Växtföljden har stor betydelse för avkastningen i många grödor. En del grödor är mindre känsliga medan en gröda som sockerbetor svarar mycket väl på att man har en långsiktig strategi och minskar risken för sjukdomar som nematoder och jordboende svampsjukdomar. Sockerbetor i växtföljden är omvänt också positivt för flera andra grödor.

Att få in ytterligare en avbrottsgröda i sockerbetsväxtföljden t.ex. ärter, raps, vall, gräsfrö, grönsaker är också positivt.

Fråga 3 frågekort 1

I genomsnitt har odlarna svarat 6,0 på en skala 1-9. 5T odlarna har i genomsnitt svarat 7,2 medan 5T+ odlarna i genomsnitt svarat 5,9. Nio av samtliga 41 odlare har svarat mellan 1-4, det vill säga att de har en ansträngd växtföljd med få eller inga andra avbrottsgrödor. Detta kanske inte ger utslag i skörd direkt men det är heller ingen bra långsiktig strategi. Som framgår av diagrammet är spridningen på svaren stor.

Växtnäring i marken – En bedömning av din växtnäringsstatus baserat på markanalyser och tidigare fältobservationer. Avser i första hand pH, PK, Mg, Mn och B.

1) Har flera pH tal under 6.5 eller P-Al under 8 eller upplever ofta tillväxtdepressioner på fältet
2) Bättre än 1 men sämre än 3
3) Jag är medveten om brister på växtnäringssidan
4) Bättre än 3 men sämre än 5
5) Jag ligger på pH runt 7.0, K-Al klass III/ibland II, P-Al oftast övre klass III men upplever då och då tillväxtsvackor som kan bero på sviktande tillgång på växtnäringssidan
6) Bättre än 5 men sämre än 7
7) Jag ligger på pH runt 7.0, K-Al klass III/ibland II, P-Al oftast övre klass III  – tillför PK och kalk regelbundet i växtföljden
8) Bättre än 7 men sämre än 9
9) Jag ligger på pH över 7.0, K-Al klass III, P-Al på minst övre klass III, har som regel god tidig tillväxt fram till radtäckning och ser mycket sällan bristsymtom för Mg, Mn eller B. Tillför Natrium

 

Att ha de grundläggande förutsättningarna på plats i marken när det gäller växtnäring och pH värde är grunden till en hög skörd. En del av växtnäringsämnena kan vi gödsla upp inför årets gröda men många gånger är det svårt, tex bortför 60 ton betor hela 90 kg kalium men normalt tillför vi endast ca 50 kg. Detta är möjligt tack vare en god näringsstatus i marken.

Fråga 4 frågekort 1

På denna frågan har de flesta svarat att de har en god eller tillfredsställande växtnäringsstatus i marken, i medeltal är svaret 7,3 vilket är ett gott betyg och som innebär att här är man medveten om vad som krävs i form av kalkning och långsiktig växtnäringsbalans.  Det är heller ingen större skillnad mellan 5T odlarna, 7,8 och 5T+ odlarna 7,3.

Växtnäring – tillförsel – Hur du säkrar god växtnäringstillgång. Kommentar: Stallgödsel kan ersätta PK. Bladgödsling med B eller Mn höjer ett steg.

1) Ingen stallgödsel – bredsprider bara N till betorna
2) Bättre än 1 men sämre än 3
3) Bredsprider N eller NPK vid sådd – lägger ingen Na
4) Bättre än 3 men sämre än 5
5) Bredsprider fullgödselmedel typ Probeta NPK eller NPK + Besal. Satsar på att få ut gödningen tidigast möjligt på våren
6) Bättre än 5 men sämre än 7
7) Djupmyllar fullgödselmedel typ Probeta NPK eller NPK + Besal
8) Bättre än 7 men sämre än 9
9) Radmyllar fullgödselmedel typ Probeta NPK eller NPK + Besal

 

På fråga 5 som handlar om hur man tillför sin växtnäring till betorna och vilken produkt man använder har man i genomsnitt svarat 6,4. En stor andel, 38% har här svarat en femma, dvs att de bredsprider antingen ProBeta NPK eller en NPK + Besal. Vi kan också konstatera att ingen har svarat lägre än 5 på en skala 1-9 vilket är jättebra!

Fråga 5 frågekort 1

I jämförelsen mellan 5T och 5T+ odlarna kan vi se att en större andel av 5T odlarna radmyllar eller djupmyllar sin växtnäring till sockerbetorna.