Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

26 jun

NDVI-mätningar under vecka 22 i olika länder

I 6 av 7 Nordzuckerländer gjordes så kallade NDVI-mätningar vecka 22 med en handburen Greenseeker på 5T-gårdarna.

Teorin bakom NDVI-mätning
Mätning av plantors reflektion (reflektans) av ljus är en enkel metod för att indirekt bestämma plantors gröna biomassa (mängden gröna blad). Metoden använder fyra ljuskänsliga sensorer: två uppåtvända som mäter solinstålningen vid två våglängder och två sensorer som är vända nedåt mot grödan. De två nedåtvända sensorerna mäter hur mycket ljus som reflekteras från grödan på samma våglängder som de uppåtvända sensorerna.

Alltså fås ett mått på förhållandet mellan solinstålningen, mätt med de uppåtvända sensorerna, och mängden ljus som reflekteras från grödan, mätt med de nedåtvända sensorerna som anger mängden ljus som tas upp av grödan och som används till att driva fotosyntesen. Ju större grön biomassa, desto större är kapaciteten att omvandla solljus till bladmassa samt socker och därmed kan grödan utnyttja en större andel av solinstrålningen. Mätningen ger därmed ett mått på betornas utvecklingsstadium och hur väl de täcker marken med bladmassa, sett ovanifrån. NDVI-värdet anges på en skala mellan 0 och 1.

Resultat
Vad blev då resultat från NDVI-mätningarna vecka 22?

Sverige, genomsnitt av 5 fält: 0,21
Danmark, genomsnitt av 4 fält: 0,23
Tyskland, genomsnitt av 3 fält: 0,28
Litauen, ett fält: 0,21
Polen, ett fält: 0,25
Slovakien, ett fält: 0,45
I Finland var betorna för små för att kunna göra en mätning vecka 22.

NDVI-värdena är något högre i länder söderut. Varmare klimat, tidigare sådd och mindre radavstånd är några förklaringar. Det finns även tydliga sortskillnader beroende på mängden blast och växtsätt.

Mätningar har gjorts på alla svenska 5T+ gårdar under de senaste 2 veckorna. Mer om detta senare.

 

NDVI_2
 NVDI-mätning i fält