Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

19 okt

Första 5T+ frågekortet, del 3

Något sent men här kommer de sista resultaten från det första frågekortet som 5T+ odlarna besvarat. Dom tre sista frågorna handlar om växtskydd (6), värn mot ogräs (7) och växtkraft (8). På varje fråga fick odlarna gradera sitt fält och förutsättningar på en 9-gradig skala där 9 stod för optimala förutsättningar.

Jämfört med många av de andra frågorna i frågekortet har man gett ett relativt högt värde på de tre sista frågorna. Fråga 7 om ogräsbekämpning är den fråga i hela frågekortet där odlarna är som mest tillfreds – man har koll på problemogräsen, det blir rent efter gjorda bekämpningar och man upplever sällan någon negativ betpåverkan av sprutningen.

Växtskydd – Avser jordboende skadegörare som betcystnematoder, frilevande nematoder, Aphanomyces och Rhizoctonia. Kommentar: Här värderar du enbart förmodad skördepåverkan av jordboende skadegörare.

1) Jag ligger en bit under traktens sockerskörd och misstänker växtskyddsproblem
2) Bättre än 1 men sämre än 3
3) Jag ligger på eller under traktens sockerskörd, ser ojämnheter i fält och misstänker växtskyddsproblem
4) Bättre än 3 men sämre än 5
5) Jag använder toleranta sorter (Aphanomyces eller NT) men misstänker ändå jag har vissa kvarstående växtskyddsproblem som kostar socker
6) Bättre än 5 men sämre än 7
7) Jag löser mina problem utan skördeförluster med rätt sortval och/eller sanerande mellangrödor
8) Bättre än 7 men sämre än 9
9) Jag upplever inte att jag har några speciella växtskyddsproblem som kräver dyrare sortval eller specialåtgärder

I snitt svarade odlarna 7,1 på en skala 1 till 9.

Fråga 6 frågekort 1

 

Värn mot ogräs – Bedömning av hur väl du löser dina ogräsproblem utan negativ betpåverkan. Kommentar: Med specialmedel menas produkter mot gräsogräs och/eller tistel.

1) Jag har ofta stora olösta ogräsproblem med vildbetor eller andra specialogräs
2) Bättre än 1 men sämre än 3
3) Jag har svårt att lyckas helt och har ofta ogräs kvar som kostar socker
4) Bättre än 3 men sämre än 5
5) Fungerar för det mesta och på det mesta men trycket är rätt högt och det blir inte alltid och överallt helt rent
6) Bättre än 5 men sämre än 7
7) Det blir rent men får ibland negativ betpåverkan av sprutningen
8) Bättre än 7 men sämre än 9
9) Det blir rent utan att jag behöver plåga betorna. Jag har koll på problemogräsen och har en långsiktig strategi för bekämpning i hela växtföljden

I snitt svarade odlarna 7,5 på en skala 1 till 9.

Fråga 7 frågekort 1

Växtkraft. En uppskattning av min nivå vad gäller mull- och strukturuppbyggnad. Ingredienser: halmhantering, mulluppbyggande grödor, mellangrödor, markpackning, kalkning, strukturkalkning, stallgödsel, tillförsel av annan organisk substans. Kommentar: Väldigt mycket en bedömningsfråga – gå på din magkänsla.

1) Idag tär jag på mina resurser
2) Bättre än 1 men sämre än 3
3) Misstänker jag tär på mina tillgångar
4) Bättre än 3 men sämre än 5
5) Halmen kvar men i övrigt inget särskilt
6) Bättre än 5 men sämre än 7
7) Jag vidtar aktiva åtgärder i växtföljden, menar jag ligger på plus
8) Bättre än 7 men sämre än 9
9) Jag gör vad jag kan här – medveten uppbyggnad av mullhalt och struktur

I snitt svarade odlarna 7,1 på en skala 1 till 9.

Fråga 8 frågekort 1