Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

16 okt

NDVI som ett mått på tillväxt på 5T+ gårdarna

I diagrammet visas alla 5T+ odlares NDVI-värden (blåa prickar). Mätningarna har gjorts olika dagar mellan den 14 och 26 juni. En mätning per gård är gjord för alla utom 5T-gårdarna där 3 mätningar gjorts. På grund av att vi gjort 3 mätningar på dessa gårdar kan vi skapa en linje som illustrerar blasttillväxten på 5T-gårdarna.

5T+ odlarnas värden ger en indikation på mängden gröna blad vid tidpunkten för mätningen i det aktuella fältet. Genom att jämföra ett enskilt värde med tillväxtkurvorna på 5T-gårdarna fås en uppskattning av tillväxten på en specifik plats.

NDVI-värdet visar hur stor andel av markytan som är täckt med blad. Flera faktorer påverkar värdet och sådatum är naturligtvis en viktig faktor. Olika sorter har olika mängd blast och olika sätt att veckla ut bladen vilket gör det mer komplicerat att jämföra fält. Mängden kvarvarande ogräs bidrar till ett högre NDVI-värde.

Sådatum och sort på 5T-gårdarna:

Gretelund – 27 mars, Orlena

Hviderup – 7 april, Smilla och Orlena

Tofta – 8 april, Orlena

Valterslund – 10 april, Orlena

Lovisero – 8 april, Ragna och Klimt

 

Karta med de 36 5T+ odlarna och de fem 5T gårdarna.

Klicka här för att höra Robert Olsson berätta om 5T+ projektet