Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

10 apr

Frågekort 3 del 2

Här publiceras del 2 av resultaten från frågekort 3, vilket handlade om tillväxt.

Fråga 4. Plantor/ha

 1. <55 000 pl/ha
 2. 55-60 000
 3. 60-65 000
 4. 65-70 000 pl/ha
 5. 70-75 000 pl/ha
 6. 75-80 000 pl/ha
 7. 80-85 000 pl/ha
 8. 85-90 000 pl/ha
 9. >90 000

 

De flesta (32 av 41 st) har svarat 7-9. Detta innebär ett plantantal på mer än 80 000 plantor/ha. Medel ligger på 7,3 för 5T+ jämfört med 7,4 för 5T odlarna. 7,3 innebär ett plantantal på drygt 80 000 plantor/ha vilket är bra om än inte perfekt uppkomst.

Ett högt plantantal och jämn uppkomst är förutsättningen för hög skörd. Man ska sträva efter ett plantantal på minst 85 000 pl/ha. Orsaken till låga plantantal eller luckiga bestånd är otast en dålig såbädd där fröet inte ligger placerat i fuktig jord.

Fråga 5. Plantbestånd

 1. Dåligt. Jag har haft väldigt ojämn uppkomst och ser flera luckor där det saknas betor
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Jag är inte nöjd. Ojämn uppkomst har gett olika stora betor eller jag har flera luckor i beståndet som är mer än 50 cm långa
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. Hyfsat plantbestånd. Det går att hitta betor som är tydligt mindre än övriga eller frekvent förekommande luckor över 50 cm
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. Jag har ett bra plantbestånd. De flesta betorna är lika stora och hittar bara enstaka luckor på mer än 50 cm
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. Jag har ett perfekt plantbestånd med lika stora betor överallt – inga luckor

 

Svaren varierade mellan 1-9. Medel är 6,6 och visar på hyfsat till bra plantbestånd. Nio odlare har svarat en 8:a eller 9:a dvs. nära perfekt bestånd.

 

Fråga 6. Fältvariation

 1. Stora variationer över fältet. Flera eller stora fläckar där betorna inte växer
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Det finns variationer. Något eller några ställen på fältet där betorna inte trivs och har begränsad tillväxt
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. Ganska jämnt. Något enstaka ställe eller backe/sänka där betorna inte är i full tillväxt
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. Bra tillväxt över hela fältet. Inga tydliga områden med begränsad tillväxt. Något sämre på vändtegen
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. Helt perfekt tillväxt över hela fältet inklusive vändtegarna

Överlag bra värden med medel på 7, dvs. bra tillväxt över hela fältet. Elva odlare har rapporterat ett värde under 7 vilket innebär att det finns områden på fältet där betorna inte växer för fullt. Detta stämmer bra med hur det såg ut under 2017, då många fält var ojämna. En del av odlarna i gruppen hade problem med Aphanomyces vilket syns som dåliga fläckar med låg tillväxt.

Om man har problem med dåliga fläckar i fälet ska man fundera på varför. Studera markkartan för att se om förklaringen finns där. Jordanalys för nematoder och Aphanomyces kan vara ett annat sätt att hitta förklaringen.

Året som gick var väldigt blött och all nederbörd gynnade Aphanomycessvampen. Det som var speciellt under 2017 var att angreppen kom relativt sent. Att angreppen kom sent gjorde att mer omfattande Aphanomycesskador uppstod samt att plantbortfallet var mindre än i vanliga fall. I mitten av juni stannade tillväxten av i de fält som var hårdast drabbade och det var typiskt för år 2017. Eftersom symptomen på Aphanomycesangreppen inte var tydliga vid den tidpunkten var det inte helt lätt att fastställa orsaken. Efter försök som lades ut av NBR i angripna fält kunde det konstateras hur viktigt det är med rätt pH och växtnäringsstatus i fälten. I många fält som drabbades hårt av Aphanomycesangrepp under 2017 var det just växtnäringsbrist som var en stor del av orsaken. Grundproblemet i de områden som växte dåligt var dåliga markbetingelser, dvs lågt pH, låga kalciumtal och ofta i kombination med låga K-AL- eller P-AL-värden. Detta gjorde att Aphanomycessvampen kunde trivas och angripa betorna. Att fälten har rätt växtnäringsstatus samt rätt pH, på alla platser, är således väldigt viktigt och det visade sig tydligt under säsongen 2017.

Jämna fält där även vändtegarna är jämna är ytterligare en av nycklarna till hög skörd. Många gånger är det inte någon större skillnad mitt i ett bra och ett mindre bra fält utan det är oftast vändtegarna där skillnaderna finns. Att även har ett bra plantbestånd med god tillväxt på vändtegarna är något att jobba för.

 

För att nå en högre skörd behöver hela fälten prestera bra.