Tilvækst til Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

07 Jun

Såning og gødskning i årets marker

Deltagerne i 5T / 5T+ projektet har svaret på 2. og 3. spørgeskemaer om årets roemarker. Spørgeskemaerne i denne omgang har handlet om såning og gødskning i 5T markerne.

Der er 37 deltagere i projektet i år, hvoraf spørgeskemaerne i denne omgang er blevet besvaret af 25 af deltagerne. Nedenstående grafer er baseret på dyrkernes besvarelse, og er den procentvise fordeling af svarerne.

 

Såtid
Alle 5T-markerne er blevet sået i april måned, over en ca. 20 dages periode. Størstedelen er tilsået mellem den 17. og 22. april, hvilket stemmer overens med årets gennemsnitlige sådato. De to ejendomme, som har oplyst at marken er tilsået mellem den 11. og 13. april er placeret i hver sin ende af dyrkningsområdet. Vi har i år oplevet at Vestlolland og Vestsjælland startede såningen som nogle af de første i 2018. Hvor i andre områder var der meget fugtige forhold i markerne i lang tid.

 

 

Rækkeafstand og frøafstand

Rækkeafstanden er fast på 50 cm i Danmark, men frøafstanden er lidt mere varierende. 50% af roerne er blevet sået med en afstand mellem 21 og 23 cm. En enkelt har sået roerne med en afstand over 23 cm og ingen har valgt at så roerne tættere end 19 cm. Besvarelserne i 2018 er næsten magen til besvarelserne i 2017.

I 2017 var der 64% der såede med en frøafstand på 21-23 cm, i 2018 var det 56 %, som fortalte, at de havde valgt at så roerne med en frøafstand mellem 19 og 20,9 cm. I 2017 var der ligeledes en enkelt dyrker, der valgte, at så med en frøafstand over 23 cm og ingen af deltagerne såede tættere end 19 cm.

 

Vurdering af såbedsarbejdet

Dyrkerne er blevet spurgt om hvordan de ville vurderer såbedet og roernes fremspiring. Dette er nogle lidt svære spørgsmål at besvare, da det er en individuel sag, hvordan man opfatter såbedet. Men på en skala fra 1 til 9, hvor 9 er det bedste, har alle deltagerne vurderet at de fik lavet et relativt godt såbed. Omkring 85 % af dyrkerne giver deres såbed en score på 7 eller 8.

 

 

Vurderingen af roernes fremspiring er til gengæld lidt mere varierende, men igen viser vurderingerne, at dyrkerne er synes fremspiringen skete ensartet.

 

Command

Et nyt spørgsmål i år var anvendelsen af Command før fremspirring. Langt de fleste af dyrkerne har ikke anvendt Command i år. Dette kan skyldes at ukrudtstrykket i marken er lavt eller at man ikke har nået det pga. den meget hurtige fremspiring. Af de dyrkere, der har anvendt Command, har anvendt en dosering mellem 0,1 og 0,15 l/ha.

 

 

Tildeling og placering af næringsstoffer

I spørgsmålene om gødningstilførsel blev der spurgt om tilførte mængder og tildelingsmetode for kvælstof, forfor, kalium og natrium. Herunder er svarerne for 2018, ved hver graf er en kort sammenligning med 2017-resultaterne.

Kvælstof (N)

Langt de fleste marker er blevet tildelt mellem 101 og 120 kg N/ha. Hvilket er tæt på den anbefalede kvælstofmængde til roer. Sidste år i spørgeskemaet svarede 54% at de gave mere end 120 kg N/ha – I år er den andel faldet til 24%.

Den høje tildeling sidste år, var overraskende, da ifølge anbefalinger og forsøg viser at en tilførsel af 80 – 100 kg N/ha på de fleste jordtyper giver et økonomisk optimalt sukkerudbytte og høj saftkvalitet.

 

På de fleste ejendomme er kvælstof blevet placeret helt eller delvist. På knap 1/3 af ejendommene er der ikke placeret kvælstof – dette er en ændring i forhold til sidste år, hvor det var ca. en femtedel af ejendommene, hvor kvælstof ikke blev placeret.

 

 

Fosfor (P)

Der er blevet tilført fosfor til alle marker i 2018 – mængderne der er blevet tilført er meget varierende. Det var det samme varierende billede i 2017.

 

 

Tildelingen af fosfor viser ligesom sidste år at mere end 70 % ikke har placeret fosfor. Resten har helt eller delvist placeret fosfor.

 

 

Kalium (K)

Ligesom fosfor er de tilførte kaliummængder meget forskellige og varierende. Lidt over 30 % har tilført mellem 81 og 120 kg kalium pr. ha. Sidste år var det også denne mængde fleste af dyrkerne havde tildelt deres mark.

Sammenlignet med 2017 er der flere dyrkere der har givet mere end 160 kg kalium pr ha i 2018. I 2018 har 20 % givet mere end 160 kg kalium pr ha, hvorimod det kun var ca. 10 % i 2017.

 

 

For kalium er det under 15 %, der har placeret helt eller delvist. Hvilket er 5% færre/lavere end i 2017.

 

Natrium (Na)

I 2017 blev der kun anvendt natrium på ca. en fjerdedel af ejendommene. De øvrige har ikke anvendt natrium. I 2018 er det kun på ca. en syvendedel af ejendommene der har tilført natrium. Tildelingen af mere end 120 kg natrium pr ha virker usandsynlig – dette vil selvfølgelig blive undersøgt, om der er blevet tilført den store mængde og hvorfor eller om det er en tastefejl.