Tilvækst til
Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

13 Jul

Ukrudtsbekæmpelse og rækkelukning

En kort status fra de danske 5T+ dyrkere. Det 4. spørgeskema er blevet besvaret af 22 ud af 34 deltagere og her er et kort overblik over besvarelserne.

Denne gang handlede spørgeskemaet om ukrudt, ukrudtsbekæmpelse og rækkelukning i 5T+ markerne.

 

 

Generel ukrudtsbekæmpelse

Deltagerne blev spurgt om hvor godt de syntes deres ukrudtsbekæmpelse lykkedes og hvilke ukrudtsarter de oplevede som problemukrudt i deres marker i år.

Resultatet af begge spørgsmål stemmer overens med det generelle billede af roemarkerne i år. De fleste steder er ukrudtsbehandlingerne lykkes godt/nogenlunde. Men som figur 1 viser er der få og enkelte steder, hvor behandlingerne ikke er lykkedes optimalt.

Generelt har vi oplevet, at melder og især pileurt-arterne har været vanskelige at bekæmpe i år. Dette svarer igen overens med hvad deltagerne har set i deres marker (figur 2). Deltagerne kunne vælge flere ukrudtsarter, derfor viser figuren tendensen for årets problemukrudtsarter.

Deltagerne blev ligeledes spurgt om de oplevede skader på roerne efter fremspirring af de almindelige ukrudtsbehandlinger. Her er resultatet noget blandet, ca. 1/3 oplevede at roerne blev påvirket, enkelte så at roerne blev kraftigt påvirket af behandlingerne. Hos en 1/3 af deltagerne blev der kun observeret ganske få skader og hos den sidste tredjedel blev der ikke set nogen skader.

 

Effekten af Command, Nortron og ren Betanal

Lidt under halvdelen af de 22 deltagere har anvendt Command i deres 5T+ mark. Der er ingen af de adspurgte der i år har oplevet en dårlig effekt af Command sprøjtningen, og langt de fleste har haft rigtig god eller god effekt af denne behandling.

 

 

Over halvdelen af dem der anvendte Command så ingen eller ganske få skader på roerne efter fremspiring. Enkelte af dyrkerne oplevede at deres roer blev påvirket af Command sprøjtningen.

 

Nortron har i år været godkendt med en højere dosering end tidligere, derfor har det været interessant at se om denne forhøjelse er blevet anvendt i praksis. Nordic Sugars anbefaling for Nortron er 0,1-0,15 l/ha i en behandling.

Alle deltagere har anvendt Nortron i en af deres ukrudtsbehandlinger. Langt de fleste af deltagerne har anvendt den anbefalede mængde. En enkelt har anvendt mindre end 0,1 l/ha. Ca. en tredjedel har anvendt mellem 0,15-0,2 l/ha, og en enkelt har brugt mere end 0,2 l/ha. Vi må derfor kunne fastslå, at en forøgelse af dosis ikke nødvendigvis gør, at der anvendes mere i behandlingerne, men at der både ses på ukrudtstrykket, anbefalingerne og måske økonomien, når der ukrudtsbehandles.

 

Effekten af en splitsprøjtning med Betanal har for ca. 33 % af de adspurgte ikke været nødvendigt i år. Resten af de adspurgte oplevede god eller nogenlunde god effekt af splitsprøjtningen med Betanal.

Vi har i år oplevet at timingen af ukudtsbehandlingerne har haft stor betydning for om splitsprøjtninger var nødvendige. Derfor er de adspurgtes svar meget i tråd, med hvad vi har set i hele dyrkningsområdet.

 

Rækkelukning

Rækkelukningen af årets roemarker er meget forskellig og nogle steder er rækkerne ikke lukket endnu. Deltagernes svar viser også at rækkelukningen er sket over en lang periode mellem d. 1. juni og 1. juli. Størstedelen af roemarkene lukkede rækkerne midt i juni måned.

 

 

Herunder er det blevet undersøgt, hvorvidt såning og rækkelukning har haft en sammenhæng i år. Grafen viser at der ikke er en klar sammenhæng mellem sådato og rækkelukning. Rækkelukning er en individuel vurdering og sortsforskelle kan også have betydning for hvornår deltagerne har vurderet at rækkerne var lukket. Variationen kan også skyldes vejrforhold, som jo bekendt er lidt ekstreme i år.

 

Forklaring af x- og y-akse på grafen herover.