Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

20 aug

Frågekort 1, del 3

Sista delen med resultaten från första frågekortet som 5T+-odlarna har besvarat kommer här. De tre sista frågorna handlar om växtskydd (6), värn mot ogräs (7) och växtkraft (8). På varje fråga fick odlarna gradera sitt fält och förutsättningar på en 9-gradig skala där 9 stod för optimala förutsättningar.

6. Växtskydd – Avser jordboende skadegörare som betcystnematoder, frilevande nematoder, Aphanomyces och Rhizoctonia. Kommentar: Här värderar du enbart förmodad skördepåverkan av jordboende skadegörare.

1) Jag ligger en bit under traktens sockerskörd och misstänker växtskyddsproblem
2) Bättre än 1 men sämre än 3
3) Jag ligger på eller under traktens sockerskörd, ser ojämnheter i fält och misstänker växtskyddsproblem
4) Bättre än 3 men sämre än 5
5) Jag använder toleranta sorter (Aphanomyces eller NT) men misstänker ändå jag har vissa kvarstående växtskyddsproblem som kostar socker
6) Bättre än 5 men sämre än 7
7) Jag löser mina problem utan skördeförluster med rätt sortval och/eller sanerande mellangrödor
8) Bättre än 7 men sämre än 9
9) Jag upplever inte att jag har några speciella växtskyddsproblem som kräver dyrare sortval eller specialåtgärder

I snitt svarade odlarna 7,1 på en skala 1 till 9.

 

Ungefär 60 procent av deltagarna klarar sina eventuella problem avseende jordboende skadegörare utan skördeförluster. Av dessa 60 % upplever 27 % att de inte har några växtskyddsproblem som kräver några fördyrande åtgärder, vilket är utmärkt. Däremot misstänker 40 % av odlarna att de trots åtgärder som tex toleranta sorter har kvarstående problem som kostar socker.

Om man upplever problem i sina fält och misstänker att det kan vara nematoder eller aphanomyces bör man ta kontakt med en jordprovtagare för nematod-/aphanomycesprovtagning. Fläckar med dålig tillväxt kan vara nematoder eller aphanomyces. Titta också på markkartan, Ca-AL-värdet bör ligga över 250 – om det inte gör det så kalka. Det är viktigt med ett högt pH-värde samt en bra dränering då svamparna missgynnas av detta.

Frilevande nematoder kan också vara en orsak till ojämnheter i tillväxt. Vanliga NT-sorter är inte toleranta mot frilevande nematoder. Provtagning är första steget och sanerande mellangrödor kan vara en del av lösningen. Att dräneringen är i gott skick kan också avhjälpa problemet.

 

7. Värn mot ogräs – Bedömning av hur väl du löser dina ogräsproblem utan negativ betpåverkan. Kommentar: Med specialmedel menas produkter mot gräsogräs och/eller tistel.

1) Jag har ofta stora olösta ogräsproblem med vildbetor eller andra specialogräs
2) Bättre än 1 men sämre än 3
3) Jag har svårt att lyckas helt och har ofta ogräs kvar som kostar socker
4) Bättre än 3 men sämre än 5
5) Fungerar för det mesta och på det mesta men trycket är rätt högt och det blir inte alltid och överallt helt rent
6) Bättre än 5 men sämre än 7
7) Det blir rent men får ibland negativ betpåverkan av sprutningen
8) Bättre än 7 men sämre än 9
9) Det blir rent utan att jag behöver plåga betorna. Jag har koll på problemogräsen och har en långsiktig strategi för bekämpning i hela växtföljden

I snitt svarade odlarna 7,3 på en skala 1 till 9.

Genomsnittssvaret på den här frågan blev 7,3, med andra ord så får lite drygt hälften av deltagarna rent i sitt betfält men ibland med negativ betpåverkan av sprutningarna som följd. Glädjande nog har 28% svarat att det blir rent i deras fält utan att de behöver plåga betorna, Dessa odlare har koll på problemogräsen och de har också en långsiktig strategi för bekämpning i hela växtföljden, två väldigt viktiga parametrar för att lyckas med sin ogräsbekämpning! 23 % har svarat en åtta och även dessa lyckas bra med sina ogräsbekämpningar. Att veta vilka ogräs man har och bekämpa dessa i tid är en väldigt viktig parameter för att lyckas. Det krävs en långsiktigt strategi genom hela växtföljden, då besvärliga ogräs är svåra att bara lösa i betodlingen. Eftersom det är betydligt mycket lättare att bekämpa små ogräs än stora är det viktigt att vara ute i rätt tid. Radrensaren är ett utmärkt komplement till den kemiska bekämpningen.

 

8. Växtkraft. En uppskattning av min nivå vad gäller mull- och strukturuppbyggnad. Ingredienser: halmhantering, mulluppbyggande grödor, mellangrödor, markpackning, kalkning, strukturkalkning, stallgödsel, tillförsel av annan organisk substans. Kommentar: Väldigt mycket en bedömningsfråga – gå på din magkänsla.

1) Idag tär jag på mina resurser
2) Bättre än 1 men sämre än 3
3) Misstänker jag tär på mina tillgångar
4) Bättre än 3 men sämre än 5
5) Halmen kvar men i övrigt inget särskilt
6) Bättre än 5 men sämre än 7
7) Jag vidtar aktiva åtgärder i växtföljden, menar jag ligger på plus
8) Bättre än 7 men sämre än 9
9) Jag gör vad jag kan här – medveten uppbyggnad av mullhalt och struktur

I snitt svarade odlarna 7,2 på en skala 1 till 9.

För att våra fält ska kunna producera en bra gröda måste vi ge fälten möjlighet till det. Därför är det viktigt med en bra struktur och en hög mullhalt. Mullhalten tar lång tid att bygga upp, men kort tid att bryta ner. En långsiktig strategi är viktig även här. Att försöka tillföra organiskt material, natrugödsel, biogödsel, mellangrödor samt att hacka halmen är bra. Att regelbundet kalka sina fält är viktigt för att bygga upp och bibehålla strukturen i marken och det ger även en ökad växtnäringstillgång.

33 % av deltagarna svarar att de inte vidtar några åtgärder mer än att de lämnar kvar halmen i de flesta fall. Att försöka få in mellangrödor i växtföljden kan vara en bra åtgärd för att tillföra organisk substans. Resten av de som svarat på frågekortet anger att de vidtar åtgärder för att bygga upp mull och struktur och det är bra!