Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

28 aug

Frågekort 3, del 2

Här publiceras del 2 av resultaten från frågekort 3, vilket handlade om tillväxt.

Fråga 4. Plantor/ha

 1. <55 000 pl/ha
 2. 55-60 000
 3. 60-65 000
 4. 65-70 000 pl/ha
 5. 70-75 000 pl/ha
 6. 75-80 000 pl/ha
 7. 80-85 000 pl/ha
 8. 85-90 000 pl/ha
 9. >90 000

Alla deltagare har svarat 7-9. Detta innebär ett all deltagarna har ett plantantal på mer än 80 000 plantor/ha. Medel ligger på 7,9 och det betyder nära på 85 000 plantor/ha. 27% svarade att de hade en perfekt uppkomst på mer än 90 000 plantor/ha.

Ett högt plantantal och jämn uppkomst är förutsättningen för hög skörd. Man ska sträva efter ett plantantal på minst 85 000 pl/ha. Orsaken till låga plantantal eller luckiga bestånd är oftast en dålig såbädd där fröet inte ligger placerat i fuktig jord.

 

Fråga 5. Plantbestånd

 1. Dåligt. Jag har haft väldigt ojämn uppkomst och ser flera luckor där det saknas betor
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Jag är inte nöjd. Ojämn uppkomst har gett olika stora betor eller jag har flera luckor i beståndet som är mer än 50 cm långa
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. Hyfsat plantbestånd. Det går att hitta betor som är tydligt mindre än övriga eller frekvent förekommande luckor över 50 cm
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. Jag har ett bra plantbestånd. De flesta betorna är lika stora och hittar bara enstaka luckor på mer än 50 cm
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. Jag har ett perfekt plantbestånd med lika stora betor överallt – inga luckor

Svaren varierar mellan 4-9. Medel är 6,9 och det visar på ett bra plantbestånd. 24 % av de som svarat har svarat en åtta medan 10 % har svarat en nia, dvs. i princip ett perfekt bestånd.

 

Fråga 6. Fältvariation

 1. Stora variationer över fältet. Flera eller stora fläckar där betorna inte växer
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Det finns variationer. Något eller några ställen på fältet där betorna inte trivs och har begränsad tillväxt
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. Ganska jämnt. Något enstaka ställe eller backe/sänka där betorna inte är i full tillväxt
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. Bra tillväxt över hela fältet. Inga tydliga områden med begränsad tillväxt. Något sämre på vändtegen
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. Helt perfekt tillväxt över hela fältet inklusive vändtegarna

Överlag ett ok värde med medel på 6,2, dvs. bra tillväxt och ganska jämt på större delen av fältet, men något/några ställen med sämre tillväxt som tex en backe/sänka. Sämre tillväxt på vändtegarna. 52 % av odlarna har rapporterat ett värde under 7 vilket innebär att det finns områden på fältet där betorna inte växer för fullt. Detta stämmer också bra med vad vi ser i fält med många ojämna fält. En del av odlarna i gruppen har problem med Aphanomyces vilket syns som dåliga fläckar med låg tillväxt.

Om man har problem med dåliga fläckar i fält ska man fundera på varför. Studera markkartan för att se om förklaringen finns där. Jordanalys för nematoder och Aphanomyces kan vara ett annat sätt att hitta förklaringen.

All nederbörd som kom under höst och vinter gjorde att det relativt länge under våren fortfarande var vått och fuktigt nere i markprofilen. Denna fukta, tillsammans med den höga temperatur som var i våras, gjorde att rotbrandssvamparna trivdes. Samtidigt som det var vått längre ner i marken var det torrt överst och med anledning av det så var det svårt för betorna i många av fälten att få tillgång till gödningen. Precis som vi vet sedan tidigare är myllning bra och speciellt radmyllning, näringen finns då där den behövs. För de betor som hade svårt att få tag på näring tog det tid att växa ifrån rotbrandssvamparna.

Det är viktigt med goda markbetingelser, dvs högt pH, höga kalciumtal och höga K-AL- och P-AL-värden. Detta missgynnar rotbrandssvampen. Att fälten har rätt växtnäringsstatus samt rätt pH, på alla platser, är således väldigt viktigt och det visade sig tydligt under säsongen 2017.

Jämna fält där även vändtegarna är jämna är ytterligare en av nycklarna till hög skörd. Många gånger är det inte någon större skillnad mitt i ett bra och ett mindre bra fält utan det är oftast vändtegarna där skillnaderna finns. Att även har ett bra plantbestånd med god tillväxt på vändtegarna är något att jobba för. För att nå en högre skörd behöver hela fälten prestera bra.