Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

21 nov

Skördar 2018

Inom varje A- och B-ruta skördades 12 meter * 2 rader för hand under vecka 41. Dessa betor har därefter analyserats. Resultaten visar att även ett torrår som detta finns det potential hos betorna att ge en bra skörd. Med bevattning har skörden dessutom blivit väldigt bra.

Ett högt plantantal och en jämn uppkomst är en förutstättning för en hög skörd. Det som eftersträvas är ett plantantal som är minst 85 000 pl/ha. Luckor som är större än 50 cm ska inte förekomma. Den vanligaste orsaken till låga plantantal och luckiga bestånd är en dålig såbädd där fröet inte ligger placerat i fuktig jord. Ett år som detta, när det inte kom något regn efter sådd var det än viktigare med en bra fröplacering. Hur såg det då ut på våra 5T-gårdar?

I diagrammet här över illustreras plantantalet i A- respektive B-rutorna på de olika gårdarna. Ett högt och jämnt plantantal är det vi önskar oss. Alltså skulle vi önska att alla staplar låg över 85 000 samt att staplarna från A och B var lika höga. Men, så ser det inte riktigt ut. I alla A-rutor är vi över 85 000 pl/ha och det är bra. På Lovisero låg det till och med över 100 000 pl/ha. Inte på någon av platserna nådde genomsnittet i B-rutorna upp till 85 000 pl/ha. Det fält som var mest jämnt vad gäller plantantal var det på Tofta. Den största skillnaden mellan rutorna var på Valterslund, plantantalet i B-rutan var bara 70% av plantantalet i A-rutan. En del av fröet hade inte hamnat tillräckligt djupt samt att betorna led av rotbrandssvamp. Det resulterade i ett lägre och luckigare bestånd som syntes tydligt i B-rutan.

Blasten är betans solfångare och det är viktigt att ha mycket blast tidigt på säsongen då solinstrålningen är som mest intensiv. Hur det såg ut på gårdarna har vi visat i tidigare inlägg. När slutskörden gjordes var det inte bara betorna som vägdes utan även blasten.

På Gretelund hade betorna vattnats och resultatet av det var riklig och grön blast under hela säsongen, trots det torra vädret. 40 respektive 42 ton/ha blast i rutorna och det var nästan dubbelt så mycket blast som på de andra fälten.

I år har det varit varmt, torrt och soligt. Det har bäddat för en hög sockerhalt i de bra fälten. Under v41 låg den genomsnittliga sockerhalten på 17,36%. De högsta sockerhalterna i 5T-projektet har vi på Valterslund, snittet i A-rutan ligger på 19,52% och i B-rutan på 19,47%. Även Hviderups A-ruta låg på 19,47%. Riktigt bra! Jämnast sockerhalt i de båda rutorna fanns på Gretelund (17,81% och 17,77%) samt Lovisero (17,51% och 17,45%). På Tofta skiljde det, till B-rutans fördel. Blasten i A-rutan vissnade ner rejält under sommaren och det fanns inte så mycket solfångare i den rutan som i B-rutan och det är en förklaring till varför betorna i den rutan inte hade lika hög sockerhalt som B-rutan.

I diagrammet nedan syns ton rena betor/ha som skördats för hand under vecka 41. Den högsta skörden uppmätte vi på Gretelund. Föga förvånande då förutsättningarna med ett bra plantantal, mycket blast tidigt samt mycket sol i kombination med bevattning uppfylldes. Nästan 140 ton/ha i A-rutan och 130 ton/ha i B-rutan. A-rutan på Lovisero gav nästan 100 ton/ha medan B-rutan gav 83 ton/ha.

 

På Gretelund var plantantalet bra, uppkomsten var bra och snabb, flytande gödning var myllad och det möjliggjorde för betorna att få tag på näringen tidigt och blasten kunde därför utvecklas bra. Betorna behövde vatten i somras, och det löstes med bevattning var åttonde dag. Betorna växte väldigt bra, både under och ovan mark. Grön solfångare fanns kvar länge och sockerhalten var bra. Betorna hade haft alla förutsättningar för att växa bra och sockerskörden blev också väldigt bra, 24 respektive 23 ton/ha.

Valterslund hade ett bra plantantal i ruta A men sämre i B. Mängden blast i slutet av säsongen var som hos de flesta av gårdarna, undantaget Gretelund. Lite lägre i B-rutan än i A-rutan. Trots en något trög start så blev det ändå en bra rotskörd i A-rutan på 85 ton, B-rutan, där plantalet var sämre, blev rotskörden istället 55 ton/ha. Sockerhalten var riktigt bra, 19,52 och 19,47% och tillsammans med A-rutan på Hviderup var det de högsta sockerhalterna på våra 5T-gårdar.

Lovisero hade ett jättera plantantal i A-rutan med över 102 000 pl/ha medan det bara låg på 82 000 i B, vilket var en stor skillnad. Med en sockerhalt på 17,51% respektive 17,45% samt rotskörd på 100 respektive 83 ton/ha gav det sockerskördar på 17 och 14 ton/ha.

Plantantalet på Tofta låg, som tidigare nämnts, väldigt lika i de två rutorna. Runt 85 000 pl/ha. Ett jämnt plantantal lägger grunden för en jämn skörd. Fältet var dock inte jämnt, vilket märkets tydligt under den torra sommaren då betorna inte alls trivdes i A-rutan. Blasten slokade och var inte någon bra solfångare. När det kom lite regn satte betorna ny blast och det är förklaringen till att blastmängden i princip var lika stor i de båda rutorna vid skördetillfället.  Kombinationen av att inte ha någon bra solfångare i sommar samt att sedan sätta ny blast kostar socker, sockerhalten låg på 17,47% i A-rutan och 18,01% i B-rutan.  I A-rutan blev skörden 56 ton orena betor/ha och knappt 10 ton socker/ha, motsvarande siffror för B-rutan var 81 ton/ha och knappt 14,7 ton socker/ha.

Plantantalet i A-rutan på Hviderup var jättebra på 95 000 pl/ha, B-rutan var sämre med 81 000 pl/ha. Blastmängden var något lägre i B-rutan och det beror på det sämre plantantalet. Sockerhalten låg riktigt bra på 19,47% i A-rutan och 18,53% i B-rutan. 76 ton/ha blev skörden av orena betor i A-rutan och sockerskörden hamnade på nästan 15 ton/ha. I B-rutan blev rotskörden 66 ton/ha och sockerskörden 12 ton/ha.

Trots det torra och varma vädret under sommaren och en bit in på hösten har betorna i många fall gett en förvånadsvärt bra skörd jämfört med andra grödor. Med bevatting har det dessutom blivit enormt bra.