Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

03 dec

Frågekort 4 del 1

Frågekort 4 innehöll 5 frågor om ogräs, tillväxt och blastkvalitet. De första 2 frågorna handlade om kvarvarande ogräs efter avslutad behandling.

Fråga 1. Kvarvarande örtogräs – Här tanker vi på örtogräsen, indelade i högväxande ogräs (målla, raps, baldersbrå), ogräs i bethöjd eller lågväxande ogräs.

 1. Jag förlorar minst 10 % i skörd. Högväxande ogräs på varannan meter i raden, eller ogräs i bethöjd på varje meter, eller marktäckande låga ogräs
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Kvarvarande ogräs kommer kosta sockerskörd. Ogräs ovan betorna på var tionde meter i raden eller lägre ogräs i bethöjd som åkerbinda, snärjmåra, trampört, näva i raden eller flera lågväxande ogräs/m i raden
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. Godkänt men det står något ogräs ovan blasten på en yta av 10×10 m eller något ogräs av typen åkerbinda, trampört, snärjmåra i höjd med blasten på ytan 5×5 m eller något lågväxande ogräs på 2×2 m
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. Bra. Enstaka ogräs ovan betorna går att hitta, även någon av typen åkerbinda, trampört, näva eller snärjmåra på 5×5 m. I övrigt rent
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. I princip rent. Kan stå ett och annat sengrott ogräs under blasten

Det är viktigt att fältet är rent när ogräsbekämpningen är avslutad, finns det ogräs kvar kostar det skörd. En målla per 3 kvm i augusti kostar 11% i skörd medan 1 målla per 1 kvm kostar 37% i skörd. I våras fanns det raps i många fält, liksom trampört och åkerbinda. Det var viktigt att komma ut i tid då ogräsen är lättare att få bort om de är små än om de har hunnit växa och bli större. Det varma vädret som vi hade i våras gjorde att ogräsen växte fort och intervallet mellan bekämpningarna fick hållas kort (6-7 dagar) för att det skulle lyckas.

Vid de första bekämpningarna såg vi bra effekter men när det blev torrt och varmt kunde vi i vissa fall se något sämre effekter. För att uppnå optimal effekt bör bekämpningsmedelsdoserna justeras efter rådande förhållanden, såsom markfukt, temperatur och ogräsens storlek. Bladverkande produkter som Betanal Power, Centium och Tramat ger kraftigare effekt när det är varmt och soligt på dagarna men då ökar också risken för negativ påvrkan på betorna. I samband med bekämpningarna var det tidvis varmt och när det förväntas bli över 20 grader under dagen ska man vara försiktig med bekämpningarna på morgon och förmiddag. Vid varmt och soligt väder blir vaxskiktet på ogräset tjockare än vad det är annars och då kan man se sämre effekter av de bladverkande produkterna. Det kan hjälpa att höja mängden olja för att få bättre effekt.

Förhållandena var optimala för radrensningen i våras med det torra vädret. Om det fanns ogräs kvar i fältet som överlevt de inledande bekämpningar var radrensning ett ypperligt verktyg för att få bort ogräset. Radrensningen är dessutom ofta positiv för tillväxten och en prisvärd åtfärd om enstaka större ogräs finns kvar i fälten. Det fanns i våras enskilda fält som växte sämre och på flera av dessa uppmärksammades rotbrandsangrepp. I de drabbade fälten hade radrensningen i många fall en positiv effekt då luft kom ner runt roten med upptorkning av den fuktiga jorden till följd, det hämmade svampangreppet.

Svaren från odlarna varierade mellan 1-8, med medel för 5T-odlarna på 5 och medel för 5T+-odlarna på 5,5. I år har det i visa fält varit problem med effekterna av ogräsbehandlingarna, bland annat till följd av att markfuktan inte fanns och att de tillåtna doserna numer är lägre än tidigare. Det är viktigt att vara ute i tid, innan ogräsen blir för stora och att sen komplettera med mekanisk ogräsbekämpning. En modern radrensare är både ett effektivt och prisvärt alternativ/komplement.

 

 

Fråga 2. Kvarvarande tistel och gräsogräs – Här tänker vi i första hand på tistel, kvickrot, renkavle och gröe. Skulle också kunna vara andra ettåriga gräs eller övervintrande förfrukt som vete eller mellangröda

 1. Jag förlorar mycket, minst 20 % av sockerskörden. Tistel, kvickrot eller renkavle på varje kvadratmeter, eller många rejäla skott av andra ettåriga gräs på varje kvadratmeter
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Kommer att kosta runt 10 % i sockerskörd. Tistel, kvickrot eller renkavle på varannan kvadratmeter eller flera rejäla skott av andra ettåriga gräsogräs på varje kvadratmeter
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. Godkänt, endast någon enstaka tistel, något enstaka skott av renkavle eller kvickrot på 10×10 m eller några skott av andra ettåriga gräsogräs på 2×2 m
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. Bra, endast någon enstaka tistel, något enstaka skott av renkavle eller kvickrot på 20×20 m eller något enskilt skott av kvickrot på 10×10 m eller några skott av andra ettåriga gräsogräs på 5×5 m
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. I princip rent. Kan stå ett och annat sengrott skott under blasten

Svaren varierade mellan 4-9, medel för 5T-odlarna var 8,4 medan det för 5T+-odlarna var 7,8. De allra flesta odlare bedömde ogräsbekämpningen av tistel och gräsogräs som godkänd och i de flesta fall hade man lyckats bra och var nöjd med bekämpningen. Om tistel och/eller gräsogräs som kvickrot är ett problem krävs en långsiktig strategi genom hela växtföljden för att lyckas.