Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

13 dec

Frågekort 4, del 2

Frågekort 5 innehöll fem frågor om ogräs, tillväxt och blastkvalitet. De första två frågorna handlade om kvarvarande ogräs efter avslutad behandling och ett inlägg med svaren på de frågorna är redan publicerad. Här kommer svaren på de tre sista frågorna som handlar och tillväxt och blastkvalitet.

Fråga 3. Blastkvalitet och tillväxt 15 juli – Här bedömer du tillväxten baserat på blastkvaliteten

 1. Tydligt begränsad tillväxt. Blasten har dålig färg, äldre blad dör. Mycket torrt och liten bladmassa. Kraftiga angrepp av bladsvampar eller växtnäringsbrister eller mycket ogräs eller strukturskador
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Tappar tillväxt. Torrt, vissna blad i botten. Sover på dagen. Raderna syns eller gul/vissnande blast till följd av svampar, näringsbrist, vattenöverskott, strukturskada eller dålig tillväxt pga ogräs
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. Godkänt men växer inte för fullt. Torrt med vissna blad längst ner, slokar mitt på dagen eller bladsvampsangrepp eller symtom av växtnäringsbrist, kvarvarande ogräs, strukturskada eller angrepp av skadegörare
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. I stort friskt och grönt men börjar bli torrt eller begynnande angrepp av bladsvampar eller svaga symtom av någon form av växtnäringsbrist kvarvarande ogräs, strukturskada eller jordboende skadegörare
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. Helt friskt och grönt, varken för mycket eller för lite vatten

 

Svaren från odlarna varierade mellan 4-9. Medel för 5T-odlarna var 5,0 och för 5T+-odlarna 5,4. Den varma och torra sommaren i kombination med en ogräseffekt som i vissa fall inte blev som önskad gjorde att det inte fanns den tillväxt i fält som det finns ett normalt år om fälten inte bevattnades. Det fanns dock fält där det växte bra och 29% av deltagarna svarade 7,8 eller 9 och de bedömde att blasten var grön och fin. Lika många procent, alltså 29, svarade 1-4 och i dessa fält fanns problem som gjorde att betorna tappade i tillväxt.

 

Fråga 4. Blastkvalitet och tillväxt 15 augusti – Här bedömer du tillväxten baserat på blastkvaliteten

 1. Tydligt begränsad tillväxt. Blasten har dålig färg, äldre blad dör. Mycket torrt och liten bladmassa. Kraftiga angrepp av bladsvampar eller växtnäringsbrister eller mycket ogräs eller strukturskador
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Tappar tillväxt. Torrt, vissna blad i botten. Sover på dagen. Raderna syns eller gul/vissnande blast till följd av svampar, näringsbrist, vattenöverskott, strukturskada eller dålig tillväxt pga ogräs
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. Godkänt men växer inte för fullt. Torrt med vissna blad längst ner, slokar mitt på dagen eller bladsvampsangrepp eller symtom av växtnäringsbrist, kvarvarande ogräs, strukturskada eller angrepp av skadegörare
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. I stort friskt och grönt men börjar bli torrt eller begynnande angrepp av bladsvampar eller svaga symtom av någon form av växtnäringsbrist kvarvarande ogräs, strukturskada eller jordboende skadegörare
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. Helt friskt och grönt, varken för mycket eller för lite vatten

 

Tillväxten efter den 15 augusti har stor betydelse för sockerskörden där den viktigaste perioden är från den 15 augusti till den 15 september. Under denna tid är tillväxten lika stor som från den 15 september och fram till november. De första angreppen av bladsvampar hittades i år i början av augusti, både mjöldagg och rost var det som hittades först. I mitten av augusti fanns det bladsvampsangrepp inom hela odlingsområdet. Under förhållandena som rådde under sommaren och hösten var det av största vikt att bevara alla betblad så friska som möjligt för att på så sätt utnyttja tillväxten under augusti och september. I fält där blasten var bra rekommenderades därför full dos med Comet Pro. I fält där torkan hade tagit hårt på blasten och där man förväntade sig en ny tillväxt av blast kunde det istället vara motiverat med en lägre dos först för att sedan återkomma med en andra behandling. Anledningen till det är att det endast är de blad som träffas av sprutvätsan som får ett skydd mot bladsvampar. Behandlingen mot bladsvampar ska göras så snart svampangrepp hittats, just för att bevara blasten grön.

På svaren vi fått om blastkvalitet och tillväxt den 15 augusti var det stor spridning, mellan 1-9. Medel för 5T-odlarna var 5,8 och för 5T+-odlarna 5,3. Det fanns fält som växt för fullt och som hade fått tillräckligt med vatten medan det även fanns fält med tydligt begränsad tillväxt, både beroende av vädret men också av ogräs som konkurrerade med betorna om vatten och näring. Medelvärdena som låg på 5,8 respective 5,3 visar på att betorna inte växte för fullt vid detta tillfälle, det var torrt och betblasten kunde vara vissen längst ner. Förutom torkan kunde också kvarvarande ogräs vara ett problem som gjorde att betorna inte växt för fullt.

 

Fråga 5. Blastkvalitet och tillväxt 15 september – Här bedömer du tillväxten baserat på blastkvaliteten

 1. Tydligt begränsad tillväxt. Blasten har dålig färg, äldre blad dör. Mycket torrt och liten bladmassa. Kraftiga angrepp av bladsvampar eller växtnäringsbrister eller mycket ogräs eller strukturskador
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Tappar tillväxt. Torrt, vissna blad i botten. Sover på dagen. Raderna syns eller gul/vissnande blast till följd av svampar, näringsbrist, vattenöverskott, strukturskada eller dålig tillväxt pga ogräs
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. Godkänt men växer inte för fullt. Torrt med vissna blad längst ner, slokar mitt på dagen eller bladsvampsangrepp eller symtom av växtnäringsbrist, kvarvarande ogräs, strukturskada eller angrepp av skadegörare
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. I stort friskt och grönt men börjar bli torrt eller begynnande angrepp av bladsvampar eller svaga symtom av någon form av växtnäringsbrist kvarvarande ogräs, strukturskada eller jordboende skadegörare
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. Helt friskt och grönt, varken för mycket eller för lite vatten

 

På svaren kan vi utläsa att blasten såg bättre ut den 15 september än en månad tidigare. Svaren varierade mellan 3-9 och medel för 5T låg på 6,0 och för 5T+ på 6,4. Även om betorna inte växte för fullt i alla fält fanns det fält där de faktiskt gjorde det. Knappt hälften av deltagarna (48%) hade valt svarsalternativen 7-9 och därmed bedömt att tillväxten i fält var bra och att varken bladsvampar, ogräs eller växtnäring var begränsande för tillväxten. 39% bedömde tillväxten som godkänd men det växte inte riktigt för fullt. De återstådende 12% av deltagarna hade svarat 3 eller 4 och i deras fält tappade betorna i tillväxt på grund av ogräs, växtnäringsbrist samt vattenunderskott.