Tilvækst til
Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

24 May

Bladanalyser – kan mangelsygdomme opdages og forhindres tidligt i vækstsæsonen?

 

Svaret på spørgsmålet er… Ja, eller, det tror vi. Men det kræver flere undersøgelser og analyser. Der er som tidligere beskrevet, blevet samlet bladanalyser ind de sidste par år i 5T projektet. De er blevet indsamlet i juni og august. NBR indsamlede bladanalyserne midt i vækstsæsonen ud fra det synspunkt, at det ville give det mest retvisende og stabile øjebliksbillede, men velvidende, at det på det tidspunkt var for sent at rette op på eventuelle mangelsygdomme. Derfor vil vi nu forsøge at indsamle mere viden om bladanalyser tidligt i vækstsæson.

Bladanalyser giver et øjebliksbillede af situationen i marken, men roerne gror hurtigt nu. Den hurtige vækst gør at situationen i marken hele tiden ændrer sig. I takt med at roerne vokser, des større rodnet og bladmasse får de. Et større rodnet giver et større område at opsamle næringsstoffer i. Et større bladareal gør, at optagne næringsstoffer bliver fordelt i et større område, og dermed vil koncentrationen af næringsstoffet i planten blive fortyndet. Hvilket blad, der bliver analyseret, har også betydning, er det et gammel eller et nyt blad, hvilke forhold ”voksede” bladet frem under. Vejrforhold påvirker også indholdet af næringsstoffer i roerne, da vand i jorden kan øge eller begrænse mængden af tilgængelige næringsstoffer omkring rødderne.

Ovenstående gør det svært lave helt klare retningslinjer og anbefalinger for roerne på et bestemt udviklingsstadie. Ud over dette tager det ca. en uge at få analyseret prøverne, og i øjeblikket sker der meget på en uge i roemarken. Roerne kan kort sagt nå at vokse fra problemerne målt i analyserne.

Firmaet, vi har til at analysere dette års prøver, vil sende en anbefaling med analyseresultatet. Vi vil gennemgå dem og se hvorvidt deres anbefalinger passer overens med tidligere forsøg i Danmark og litteratur på området. Der er mange tolkningsmæssige udfordringer, og derfor er vi meget spændte på, hvorvidt vi er i stand til at give en klar og retvisende anbefaling til de deltagende dyrkere.

 

Bladanalyser 2019

Vi har spurgt 5T dyrkerne, om de vil indsamle en til to planteprøver fra deres 5T mark. Prøverne skal indsamles og afleveres til os omkring 3. juni. En prøve skal være på lidt over 100 g bladmateriale, og bladene skal være fra det sidste helt udviklet bladpar. Prøven skal være repræsentativ for marken, medmindre de har to tydelige områder ( A og B), med dårlig og god vækst. Hvis det er tilfældet, så kan der indsamles blade til to prøver, en prøve fra hvert område.

 

Roe, der er ved at sætte 3. blivende bladpar, men de er ikke fuldt udviklet. Derfor vil det i forbindelse med en analyse være bladene, markeret med røde pile, der skal indsamles. Billede taget d. 22. maj 2019.

 

 

Grænseværdier

Grænseværdierne for analyserne er vi ikke helt sikre på er korrekte. De skal formentlig justeres og tilpasses efter tidpunktet for bladprøven tages på. De er baseret på planteprøver, der er taget senere på vækstsæsonen. Justeringerne vil blive foretaget ud fra laboratoriets anbefalinger, på litteratur og tidligere forsøg foretaget både i Danmark og i udlandet.

Herunder kan ses eksempler fra nogle af sidste års bladanalyser sammenholdt med en kort forklaring og en visning af de nuværende grænseværdier. Til hver graf er der knyttet en kort kommentar til analysernes prøver og de valgte grænseværdier.

Fosfor bevæger sig langsomt i jorden, og derfor skal det placeres forholdsvis tæt på roden, dog uden at de små roer bliver skadet. Prøverne er for de tre dyrkere taget midt juni og midt august sidste år. Niveauet af fosfor er højere i prøverne taget i august, hvilket kunne antyde at koncentrationen stiger med rodstørrelsen på trods af at bladarealet også øges (fortyndingseffekten). Det bliver spændende at se om fosfor-niveauet i de kommende bladanalyser vil være lavt pga. lille rodstørrelse.

Analyseresultaterne for mangan er i juni måned noget højere end grænseværdierne og i august måned indenfor grænseværdierne. Mangan i jorden er svært optageligt i tørre år og derfor kan dyrkerne have tilført mangan ved en bladgødskning i 2018 lige inden analyserne er udtaget. Det er i dette tilfælde ikke undersøgt, men det kan være årsagen til de høje værdier i juni måned. Men sammenlignet med de andre Nordzucker-lande (se tidligere artikel), så er de danske niveauer tættest på at være indenfor grænseværdierne.

Der er endnu ikke fastsat grænseværdier for natrium, og som grafen viser, så var de målte ppm-værdier sidste år meget forskellige. Vi er dog usikre på, om der er sket en fejl i analyserne eller om det virkelig forholder sig som grafen indikerer. Det kan også skyldes, at mængden af natrium roen optager er så lille og at den bliver fortyndet meget i roens store bladmasse sidst på sommeren.

 

Forventninger i 2019

Der er endnu ikke fundet en klar sammenhæng mellem udbytter og bladanalyser. Vi har i vores data ikke kunne se en klar sammenhæng. En forklaring kan være, at udbytterne er en vekselvirkning mellem mange faktorer, såsom såtid, vejr, forfrugt, kalkning osv.

Dette er et udviklingsprojekt, Det er derfor vi får undersøgt og fundet løsninger på hvordan vi får givet roerne en afbalanceret gødskning, både for at optimere økonomien (på flere punkter) og for miljøet skyld.

Vi vil i år forsøge at lave områder hos dyrkerne, som bliver anbefalet at gødske, med områder som ikke er eftergødsket, og hvor de er. Sådan at vi kan se om der er synlige og udbyttemæssige forskelle af eftergødskningen for de pågældende marker. Det kan nogle gange være en forsikring at udbringe næringsstoffer, fordi man er ofte i tvivl om der mangel eller ikke er. Derfor er vi nysgerrige på, om det kunne ved tidligere bladanalyser at kunne få tildelingen til at ske mere optimalt og uden at være unødig.