Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

17 maj

Skördejämförelser 2018

För att få en hög betskörd är det viktigt att grundförutsättningarna är bra. Väldränerade marker som torkar upp jämt och fort är viktigt för att göra det möjligt att komma ut i tid när våren kommer. En tidig sådd, under bra förutsättningar, gör det möjligt att ta tillvara på tillväxtpotentialen som finns i början av säsongen. Bredspridning, djupmyllning eller radmyllning påverkar också skörden. Försök har gjorts i ämnet och i år görs försök i större skala, bland annat på några av gårdarna som är med i 5T+-projektet. Näringstillgången i marken är också viktig, kort och gott behöver det finnas det betan behöver, när den behöver det. På senare år har vi sett ”dåliga fläckar” i flertalet fält. NBR, HIR och Nordic Sugar har varit ute tillsammans för att hitta problemet. Det har visat sig att i många av de dåliga fläckarna är pH-värdet lågt och att det även är brist på fosfor och kalium där. Betorna angrips lättare av svampar, som Aphanomyces, där det finns brister och de inte kan växa för fullt. Ett annat projekt som testas i större skala på några av projektdeltagarnas gårdar är hur salthalten påverkar Apanomycesangrepp genom att sprida ut olika givor av Besal.

En bra såbädd är viktig och en förutsättning för att få en jämn och snabb uppkomst. Ett jämnt och välutvecklat bestånd konkurrerar bra med ogräsen och tillsammans med ogräsbekämpningar i rätt tid blir det möjligt att få ett rent fält. Kvarvarande ogräs kan ge stora skördeförluster, att känna till vilka ogräs som ställer till med problem i respektive fält och bekämpa det i tid är viktigt. Att kombinera kemisk med mekanisk ogräsbekämpning är bra och effektivt, och behövs i de flesta fall. Blastkvaliteten under sommarmånaderna spelar så klart också roll för skörden men är svårare att påverka. De odlare som hade tur och fick regn under sommaren 2018 hade friskare betblast, liksom de som bevattnade. Med bevattning fanns det odlare som fick en rekordhög skörd i fjol.

Generellt sett så har de odlare som ligger i topp skördemässigt inom varje trakt också gett höga svar på ovanstående förutsättningar och även på andra frågor i frågekorten. Att grundförutsättningarna är de rätta är en förutsättning för att få en hög skörd. Dessutom gäller det att vara ute i sitt betfält för att kunna göra de åtgärder som behövs i rätt tid. Slutligen så krävs så klart även tur, eller i alla fall att vädret ger förutsättningar för att skörden ska kunna bli bra. En del odlare drabbades hårdare än andra under förra sommaren, både vad gäller ogräsen och bristen på nederbörd. I år tar vi nya tag och hoppas på ett bra växtodlingsår.

Resultaten från fjolårets betskörd visas här i ton polsocker/ha. Den röda linjen som finns i diagrammen visar traktens medelvärde. Alla siffror är på gårdsnivå och inte på fältnivå.